注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

洛水地理缘

结识有缘人是我最大的快乐

 
 
 

日志

 
 

弟 子 规  

2011-05-30 20:50:33|  分类: 转载他人 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

    

rù zé xiào

【入则孝】

fùmǔ  yìngwùhuǎn    fùmǔmìng   xíngwùlǎn
父母呼    应勿缓       父母命      行勿懒
fùm
ǔjiào xūjìngtīng fùmǔzé xūshùnchéng
父母教    须敬听      父母责      须顺承

dōngzéwēn xiàzéqìng chénzéxǐng hūnzédìng
冬则温 夏则凊 晨则省 昏则定
chūbìgào f
ǎnbìmiàn jūyǒucháng yèwúbiàn
出必告 反必面 居有常 业无变
shìsuīxiǎo wùshànwéi gǒushànwéi zǐdàokuī
事虽小 勿擅为 苟擅为 子道亏
wùsuīxi
ǎo wùsīcáng gǒusīcáng qīnxīnshāng
物虽小 勿私藏 苟私藏 亲心伤
qīnsu
ǒhào lìwèijù qīnsuǒwù jǐnwèiqù
亲所好 力为具 亲所恶 谨为去
shēny
ǒushāng yíqīnyōu déyǒushāng yíqīnxiū
身有伤 贻亲忧 德有伤 贻亲羞
qīnàiw
ǒ xiàohénán qīnzēngwǒ xiàofāngxián
亲爱我 孝何难 亲憎我 孝方贤
qīny
ǒuguò jiànshǐgēng yíwúsè róuwúshēng
亲有过 谏使更 怡吾色 柔吾声
jiànbúrù yuèfùjiàn hàoqìsuí tàwúyuàn
谏不入 悦复谏 号泣随 挞无怨
qīny
ǒují yàoxiāncháng zhòuyèshì bùlíchuáng
亲有疾 药先尝 昼夜侍 不离床
sāngsānnián chángbēiyè jūchùbiàn ji
ǔròujué
丧三年 常悲咽 居处变 酒肉绝
sāngjìnl
ǐ jìjìnchéng shìsǐzhě rúshìshēng
丧尽礼 祭尽诚 事死者 如事生

chū zé tì
【出 则 弟】

xiōngdàoyǒu   dìdàogōng   xiōngdìmù   xiàozàizhōng
兄道友         弟道恭       兄弟睦      孝在中
cáiwùqīng yuànhéshēng yány
ǔrěn fènzìmǐn
财物轻 怨何生 言语忍 忿自泯
huòy
ǐnshí huòzuòzǒu zhǎngzhěxiān yòuzhěhòu
或饮食 或坐走 长者先 幼者后
zh
ǎnghūrén jídàijiào rénbùzài jǐjídào
长呼人 即代叫 人不在 已即到
chēngzūnzh
ǎng wùhūmíng duìzūnzhǎng wùxiànnéng
称尊长 勿呼名 对尊长 勿见能
lùyùzh
ǎng jíqūyī zhǎngwúyán tuìgōnglì
路遇长 疾趋揖 长无言 退恭立
qíxiàm
ǎ chéngxiàjū guòyóudài bǎibùyú
骑下马 乘下车 过犹待 百步余
zh
ǎngzhělì yòuwùzuò zhǎngzhězuò mìngnǎizuò
长者立 幼勿坐 长者坐 命乃坐
zūnzh
ǎngqián shēngyàodī dībùwén quèfēiyí
尊长前 声要低 低不闻 却非宜
jìnbìqū tuìbìchí wènq
ǐduì shìwùyí
进必趋 退必迟 问起对 视勿移
shìzhūfù rúshìfù shìzhūxiōng rúshìxiōng
事诸父 如事父 事诸兄 如事兄

jǐn

【谨】

zhāoqǐzǎo yèmiánchí lǎoyìzhì xīcǐshí
朝起早 夜眠迟 老易至 惜此时
chénbìguàn jiānshùk
ǒu biànniàohuí zhéjìngshǒu
晨必盥 兼漱口 便溺回 辄净手
guānbìzhèng ni
ǔbìjié wàyǔlǚ jùjǐnqiè
冠必正 纽必结 袜与履 俱紧切
zhìguānfú y
ǒudìngwèi wùluàndùn zhìwūhuì
置冠服 有定位 勿乱顿 致污秽
yīguìjié búguìhuá shàngxúnfèn xiàchènjiā
衣贵洁   不贵华   上循分    下称家
duìy
ǐnshí wùjiǎnzé shíshìkě wùguòzé
对饮食  勿拣择   食适可     勿过则
niánfāngshào wùy
ǐnjiǔ yǐnjiǔzuì zuìwéichǒu
年方少     勿饮酒      饮酒醉    最为丑
bùcōngróng lìduānzhèng yīshēnyuán bàigōngjìng
步从容     立端正      揖深圆     拜恭敬
wùjiànyù wùb
ǒyǐ wùjījù wùyáobì
勿践阈     勿跛倚     勿箕踞     勿摇髀
hu
ǎnjiēlián wùyǒushēng kuānzhuǎnwān wùchùléng
缓揭帘      勿有声     宽转弯     勿触棱
zhíxūqì rúzhíyíng rùxūshì rúy
ǒurén
执虚器      如执盈       入虚室    如有人
shìwùmáng mángduōcuò wùwèinán wùqīnglüè
事勿忙     忙多错        勿畏难     勿轻略
dòunàoch
ǎng juéwùjìn xiépìshì juéwùwèn
斗闹场     绝勿近       邪僻事      绝勿问
jiāngrùmén wènshúcúnjiāngshàngtáng shēngbìyáng
将入门    问孰存        将上堂      声必扬
rénwènshuí duìy
ǐmíng wúyǔwǒ bùfēnmíng
人问谁 对以名 吾与我 不分明
yòngrénwù xūmíngqiú t
ǎngbùwèn jíwéitōu
用人物     须明求      倘不问      即为偷
jièrénwù jíshíhuán hòuy
ǒují jièbùnán
借人物 及时还 后有急 借不难

xìn

【信】

fánchūyán xìnwéixiān zhàyǔwàng xīkěyān
凡出言 信为先 诈与妄 奚可焉
huàshuōduō bùrúsh
ǎo wéiqíshì wùnìngqiǎo
话说多 不如少 惟其是 勿佞巧
jiānqi
ǎoyǔ huìwūcí shìjǐngqì qièjièzhī
奸巧语 秽污词 市井气 切戒之
jiànwèizhēn wùqīngyán zhīwèidì wùqīngchuán
见未真 勿轻言 知未的 勿轻传
shìfēiyí wùqīngnuò g
ǒuqīngnuò jìntuìcuò
事非宜 勿轻诺 苟轻诺 进退错
fándàozì zhòngqiěshū wùjíjí wùmóhū
凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊
b
ǐshuōcháng cǐshuōduǎn bùguānjǐ mòxiánguǎn
彼说长 此说短 不关己 莫闲管
jiànrénshàn jísīqí zòngqùyu
ǎn yǐjiànjī
见人善 即思齐 纵去远 以渐跻
jiànrénè jínèix
ǐng yǒuzégǎi wújiājǐng
见人恶 即内省 有则改 无加警
wéidéxué wéicáiyì bùrúrén dāngzìlì
唯德学 唯才艺 不如人 当自砺
ruòyīfú ruòy
ǐnshí bùrúrén wùshēngqī
若衣服 若饮食 不如人 勿生戚
wénguònù wényùlè s
ǔnyǒulái yìyǒuquè
闻过怒 闻誉乐     损友来    益友却
wényùk
ǒng wénguòxīn zhíliàngshì jiànxiāngqīn
闻誉恐    闻过欣    直谅士    渐相亲
wúxīnfēi míngwéicuò y
ǒuxīnfēi míngwéiè
无心非 名为错 有心非 名为恶
guònéngg
ǎi guīyúwú tǎngyǎnshì zēngyìgū
过能改 归于无 倘掩饰 增一辜

fàn ài zhòng
【泛 爱 众】

fánshìrén jiēxūài tiāntóngfù dìtóngzài
凡是人 皆须爱 天同覆 地同载
xìnggāozhě míngzìgāo rénsu
ǒzhòng fēimàogāo
行高者 名自高 人所重 非貌高
cáidàzhě wàngzìdà rénsu
ǒfú fēiyándà
才大者 望自大 人所服 非言大
y
ǐyǒunéng wùzìsī rénsuǒnéng wùqīngzī
己有能 勿自私 人所能 勿轻訾
wùch
ǎnfù wùjiāopín wùyàngù wùxǐxīn
勿谄富 勿骄贫 勿厌故 勿喜新
rénbùxián wùshìji
ǎo rénbùān wùhuàrǎo
人不闲 勿事搅 人不安 勿话扰
rény
ǒuduǎn qièmòjiē rényǒusī qièmòshuō
人有短 切莫揭 人有私 切莫说
dàorénshàn jíshìshàn rénzhīzhī yùsīmi
ǎn
道人善 即是善 人知之 愈思勉
yángrénè jìshìè jízhīshèn huòqiězuò
扬人恶 即是恶 疾之甚 祸且作
shànxiāngquàn déjiējiàn guòbùguī dàoli
ǎngkuī
善相劝 德皆建 过不规 道两亏
fánq
ǔyǔ guìfēnxiǎo yǔyíduō qǔyíshǎo
凡取与 贵分晓 与宜多 取宜少
jiāngjiārén xiānwènj
ǐ jǐbúyù jísùyǐ
将加人 先问己 己不欲 即速已
ēnyùbào yuànyùwàng bàoyuàndu
ǎn bàoēncháng
恩欲报 怨欲忘 抱怨短 报恩长
dàibìpú shēnguìduān suīguìduān cíérkuān
待婢仆 身贵端 虽贵端 慈而宽
shìfúrén xīnbùrán l
ǐfúrén fāngwúyán
势服人 心不然 理服人 方无言

qīn rén
【亲 仁】

tóngshìrén lèibùqí liúsúzhòng rénzhěxī
同是人 类不齐 流俗众 仁者希
gu
ǒrénzhě rénduōwèi yánbúhuì sèbúmèi
果仁者 人多畏 言不讳 色不媚
néngqīnrén wúxiành
ǎo dérìjìn guòrìshǎo
能亲仁 无限好 德日进 过日少
bùqīnrén wúxiànhài xi
ǎorénjìn bǎishìhuài
不亲仁 无限害 小人进 百事坏
                
 yú lì xué wén
               
【 余力学文】

búlìxíng dànxuéwén zhǎngfúhuá chénghérén
不力行 但学文 长浮华 成何人
dànlìxíng bùxuéwén rènj
ǐjiàn mèilǐzhēn
但力行 不学文 任己见 昧理真
dúshūf
ǎ yǒusāndào xīnyǎnkǒu xìnjiēyào
读书法 有三到 心眼口 信皆要
fāngdúc
ǐmùbǐ cǐwèizhōng bǐwùqǐ
方读此 勿慕彼 此未终 彼勿起
kuānwéixiàn j
ǐnyònggōng gōngfūdào zhìsètōng
宽为限 紧用功 工夫到 滞塞通
xīny
ǒuyí suízhájì jiùrénwèn qiúquèyì
心有疑 随札记 就人问 求确义
fángshìqīng qiángbìjìng jīànjié b
ǐyànzhèng
房室清 墙壁净 几案洁 笔砚正
mòmópiān xīnbùduān zìbújìng xīnxiānbìng
墨磨偏 心不端 字不敬 心先病
lièdi
ǎnjí yǒudìngchù dúkànbì huányuánchù
列典籍 有定处 读看毕 还原处
suīy
ǒují juànshùqí yǒuquēhuài jiùbǔzhī
虽有急 卷束齐 有缺坏 就补之
fēishèngshū b
ǐngwùshì bìcōngmíng huàixīnzhì
非圣书 屏勿视 敝聪明 坏心志
wùzìbào wùzìqì shèngy
ǔxián kěxúnzhì
勿自暴 勿自弃 圣与贤 可驯致

  评论这张
 
阅读(60)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018